Ochrana osobních údajů informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů
 Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků webových stránek www.divaparis.cz 
Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované důsledně vycházejí z aktuálních  právních úprav ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z   nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (
obecné nařízení o ochraně osobních údajů), adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z  občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
V případě kdy ním v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se 
správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu. Naše společnost Coretana s.r.o. IČO:  04849264, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá maloobchodním prodejem. Společnost Coretana  s.r.o. jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.  

Zpracovávané osobní údaje  
K využívání webových stránek www.divaparis.cz  není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat. Pro provedení nákupu na eshopu si zákazník může zřídit registraci. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny heslem a emailem. Zpracováváme tak pouze osobní údaje, které nám poskytujete v případech v souvislosti se zakoupením  prodávaného zboží. Pokud sami neručíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely. Jedná se obvykle o následující identifikační osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.  V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno. Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb), které však ve vztahu k subjektům údajům systematicky nezpracováváme.
V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti  Coretana s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:
-        právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
-        právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
-        právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
-        právo na omezení zpracování osobních údajů;
-        právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
-        právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).
Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Zabezpečení osobních údajů
Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu.  V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba( zpracovatel osobních údajů)  je zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů.. Seznam zpracovatelů osobních údajů, jež využívá společnost Coretana  s.r.o. lze vyžádat na emailové adrese divaparis@seznam.cz

Zpracování cookies 
Za důvodu  zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky využíváme kromě jiného i soubory 
cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích , tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči uživatelům. Cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a  na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout. Odmítnutím cookies může být negativně ovlivněna funkcionalita webových stránek.
V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:  
·         písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: Coretana s.r.o. Borského 989/1, 154 00 Praha 5
·         elektronicky na e-mailovou adresu: divaparis@seznam.cz
·         telefonicky na tel. čísle: +420 730 630 857